Käyttöehdot

Voimassa 30.11.2020 alkaen toistaiseksi.

Sopimusehtomme päivittyvät 1.2.2022. Tutustu uusiin sopimusehtoihin.

Käy säännöllisesti tällä sivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopäivityksiin.

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Codetag Oy:n (jäljempänä “Myyjä”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa tarjoamien asuinhuoneistojen vuokrasuhteiden hallintaan sekä vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen kommunikaatioon liittyvien palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja Myyjältä Palvelun hankkivan yrityksen, muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) ja Myyjän väliseen asiakassuhteeseen. Mikäli Asiakas on luonnollinen henkilö, tulee asiakkaan olla täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta.

Sopimuksen syntyminen

Sitova sopimus Myyjän ja Asiakkaan välillä syntyy, kun (i) Asiakas on suorittanut rekisteröinnin Myyjän Palveluun Myyjän verkkosivustolla ja hyväksynyt nämä yleiset käyttöehdot. Asiakas hyväksyy nämä toimitus- ja käyttöehdot sekä Myyjän tietosuojaselosteen tekemällä tilauksen Palvelusta ja rekisteröityessään käyttäjäksi sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Myyjällä on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan rekisteröitymistä. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten väliseen sopimukseen koko sopimuksen voimassaoloajan. Asunnon vuokraajan ei tarvitse olla välttämättä rekisteröitynyt Palvelun käyttäjä, mutta käyttäessään Palvelua vuokraaja hyväksyy että käyttöön sovelletaan näitä yleisiä ehtoja.

Palvelun kuvaus ja sisältö

Palvelu on on verkkopohjainen palvelu asuinhuoneiston vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen kommunikaatioon ja vuokrasuhdetta koskevien asiakirjojen, kuten kuntotarkastusten, vikailmoitusten ja vuokrasuhdetta koskiven dokumenttien, hallintaan. Palvelua käytetään ja siihen kirjaudutaan verkkoselaimella. Myyjä vastaa siitä, että Palvelun sisältö olennaisilta osin vastaa Myyjän Palvelua koskevia kuvauksia ja määrittelyjä. Palvelun tarkempi sisältö on määritelty Myyjän verkkosivuilla.

Muutokset ehtoihin ja palveluun

Myyjä varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja Palveluun. Myyjä tiedottaa olennaisista ehtojen ja Palvelun muutoksista Myyjän verkkosivuilla ja/tai Käyttäjille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen tai Palvelun muuttamisen jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia.

Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa Asiakas saa rajatun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältämään aineistoon. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on tehnyt sopimuksen Palvelusta, luonut käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä suorittanut maksun ostamastaan Palvelusta (jos Palvelu on määritelty maksulliseksi).

Ellei toisin ole määritelty, Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Käyttäessään Palvelua, Asiakas samalla ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelua ei ole millään tavalla räätälöity Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvaksi.

Mikäli Myyjällä on syytä epäillä, että Käyttäjä tai Asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja, on Myyjällä oikeus poistaa Käyttäjän ja Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksettujen maksujen palautukseen (mikäli Palvelu on ollut maksullinen).

Kaikenlainen Myyjän Palvelujen ja niihin sisältyvien aineistojen myynti, jälleenmyynti ja jakelu liiketoimintatarkoituksessa on kiellettyä ilman Myyjän nimenomaista suostumusta.

Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Palveluiden käyttö edellyttää, että vuokranantaja rekisteröityy käyttäjäksi ja luo itselleen käyttäjätunnukset. Rekisteröinti tehdään Sopimuksen solmimisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydettävät tiedot käyttäjästä ja asiakkaasta, mikäli Sopimuksen osapuolena on käyttäjästä erillinen yritys tai muu oikeushenkilö. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia. Asunnon vuokralainen pääsee lisäämään viestejä ja merkintöjä omaan huoneistoonsa huoneistokohtaisella linkillä/QR-koodilla.

Rekisteröitymisen yhteydessä luodaan käyttäjätunnus ja salasana, jolla Käyttäjä pääse kirjautumaan omille sivuille Palvelussa sekä käyttämään Palvelua. Käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen. Asiakas ja Käyttäjä vastaavat siitä, että tunnuksia säilytetään turvallisesti. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä kenenkään toisen käyttäjätunnuksia saa itse käyttää. Mikäli Asiakas, tai Käyttäjä epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee tämän ilmoittaa tästä Myyjälle. Myyjällä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Myyjä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, Asiakas tai Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Asiakkaan ja Käyttäjän yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on Myyjälle tärkeää. Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa sekä käyttämällä Palvelua ja Myyjän verkkosivustoa Asiakas ja Käyttäjä hyväksyvät myös Myyjän tietosuojakäytännön. Myyjän kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa: flatco.fi/tietosuoja.

Asiakas vastaa rekisterinpitäjälle sovellettavan lain perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa niihin henkilötietoihin, joiden rekisterinpitäjänä asiakas toimii. Asiakas vastaa henkilörekisterinsä lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä rekisteriään koskevien tietosuoja- ja muiden selosteiden laatimisesta ja ylläpidosta ja muista rekisterinpitäjän velvoitteista Flatco-palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta. Asiakas vastaa myös siitä, että sillä on oikeus tallentaa henkilötietoja Flatco-palveluun.

Asiakas sitoutuu siihen, että mikäli se ei ole huolehtinut asianmukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, vastaa asiakas täysimääräisesti sen omista laiminlyönneistä lainsäädännön noudattamisessa, vaikka vaatimukset kohdistettaisiin Myyjään henkilötietojen käsittelijän roolissa. Asiakas on velvollinen hyvittämään Myyjälle sen vahingon, vastuun tai seuraamuksen, joka Myyjälle on aiheutunut asiakkaan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomisista.

Siltä osin kuin Myyjän katsotaan toimivan EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä suhteessa asiakkaaseen rekisterinpitäjänä, tulee myös liitteenä olevat Codetag Oy:n tietosuojaehdot sovellettavaksi.

Käyttäjän tuottama sisältö

Mikäli Asiakas tuottaa Palveluun sisältöä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Myyjällä on kuitenkin oikeus käyttää Asiakkaan tuottamaa sisältöä Palvelun tuottamiseksi. Lisäksi Myyjällä on oikeus käyttää ja julkaista Asiakkaan tuottamia tietoja kootusti, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa Asiakasta. Myyjä ei luovuta Asiakkaan tuottamaa sisältöä kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen Palvelujen tuottamiseksi Asiakkaalle tai muille asiakkaille taikka Palvelujen yleiseksi kehittämiseksi, analysoimiseksi ja markkinoimiseksi, edellyttäen että Myyjä ei kuitenkaan paljasta Asiakkaan tuottamaa sisältöä sellaisenaan kenellekään ulkopuoliselle taikka että Asiakasta ei voida tunnistaa tiedosta. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus tuottaa sisältöä Palveluun ja myös sitoutuu puolustamaan Myyjää kolmansien vaateita vastaan. Myyjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia Asiakkaan Palveluihin tuottamaa sisältöä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Myyjälle tai muulle oikeudenhaltijalle. Palveluihin voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, jotka nekin kuuluvat Myyjälle. Käyttäjä saa vain näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttö-, muokkaus- ja kopiointioikeuden Myyjän tekijänoikeuksilla suojattuihin aineistoihin. Käyttäjällä on oikeus myös ottaa Palveluihin sisältyvistä aineistosta lainauksia ja käyttää niitä laatimissaan omissa materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Palvelu ja siinä annetut tiedot

Vaikka Myyjä on suunnitellut Palvelun huolellisesti, ei Myyjä anna takuuta siitä, että Palvelu toimisi virheettömästi tai että sen sisältämä tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista. Asiakas ja Käyttäjä vastaavat itse siitä, että Palvelu soveltuu heidän käyttötarkoitukseensa. Asiakkaan ja Käyttäjän tulisi arvioida Palvelun soveltuminen aiottuun käyttötarkoitukseen ennen Palvelun käyttöä. Asiakkaan vastuulla on myös arvioida se, onko Palveluissa annettu tieto ja aineisto riittävää Asiakkaan tarpeisiin nähden vai tulisiko Asiakkaan vielä hankkia muita ulkopuolisia palveluja tai asiantuntija-apua.

Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

Palvelujen käyttö Myyjän verkkosivustolla vaatii päätelaitetta (tietokone, tabletti tai älypuhelin), verkkoselainta (ja mahdollisesti muita ohjelmistoja, kuten PDF-tiedostojen lukija) sekä tietoliikenneyhteyttä.

Vaikka Palveluja on testattu useammalla eri selaimella ja päätelaitteella (tietokone, tabletti ja älypuhelin), ei Myyjä voi taata että Palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla selaimilla ja päätelaitteilla. Myyjä ei voi myöskään taata sitä, että Palvelu olisi aina keskeytyksettä saatavilla. Palvelu voi myös olla osittain sisällöltään ja toiminnoiltaan erilainen eri päätelaitteilla.

Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on Palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet, verkkoselain ja ohjelmistot. Myyjä ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Käyttäjän päätelaitteella, verkkoselaimella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä.

Myyjä ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista. Myyjä ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

Myyjä pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien, kuten haittaohjelmien Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Palvelun hinnat ja toimitusehdot

Yksityiset

  • Ilmainen (Lite) versio, rajoittamaton määrä asuntoja 0 € /kk
  • Maksullinen (Pro) versio, 2,5 € / asunto / kk (sis.alv). Flatcossa hallinnoitujen asuntojen vuokrasopimusten sähköiset allekirjoitukset sisältyvät kuukausimaksuun. Laskutus/Maksujen seuranta: Kolmannen osapuolen transaktiomaksut erillisen hinnaston mukaisesti.

Organisaatiot ja yhteisöt tarjousperusteisesti

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas solmii Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen, hyväksymällä käyttöehdot, sekä rekisteröityy käyttäjäksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua ilmoittamalla siitä Asiakkaalle viimeistään 1 kuukautta etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia hinnoitteluun, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Palvelujen käyttöä koskeva sopimus.

Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja riskillään ja Palvelu on Asiakkaan käytettävissä “sellaisena kuin se on”. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta. Mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta, Myyjän vahingonkorvausvastuun ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on Asiakkaan Palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa sopimusrikkomusta edeltäneen 1 kuukauden aikana. Myyjä ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Tätä Myyjän vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintasäännökset.

Myyjän ja Asiakkaan väliset Palvelua ja tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Mikäli Palvelun Asiakas katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus Palveluista on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan tai se muutoin päättyy tämän kappaleen ehtojen mukaisesti. Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus taikka muutoin rajata Palvelun käyttöoikeuksia tai sisältöä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana mikäli Myyjä katsoo sen perustelluksi. Mikäli Myyjä irtisanoo sopimuksen edellä kuvatulla tavalla, ei Myyjä ole millään tavalla korvausvelvollinen Asiakkaalle. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen ilmoittamalla sopimuksen purkamisesta sopimusta rikkoneelle osapuolelle. Sopimuksen päättyessä päättyy myös Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus (kuluttaja-asiakkaat)

Tämä kappale koskee vain sellaista Asiakasta, joka katsotaan kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi.

Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytykset kuluttaja-asiakkaan oikeudelle peruuttaa etämyyntitilaus 14 päivän kuluessa. Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen osalta, jollaiseksi myös Myyjän Palvelut katsotaan, 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista.

Yleiset ehdot

Ylivoimainen este. Jos näissä ehdoissa mainittujen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Myyjästä riippumattomasta syystä (force majeure) johtuen ole mahdollista, Myyjä vapautuu velvoitteistaan ilman korvausvastuuta Asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Ehdon pätemättömyys. Mikäli joku näiden ehtojen kohta todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan kyseinen kohta poistetuksi näistä ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden ehtojen muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Sopimuksen, oikeuksien ja velvollisuuksien siirto. Myyjä voi perustellusta syystä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Asiakkaan suostumusta, kuten esimerkiksi yrityskaupan tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan, mukaan lukien Palvelun käyttöoikeus, ilman Myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Koko sopimus. Nämä ehdot yhdessä tilauksen kanssa muodostavat Asiakkaan ja Myyjän välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän Asiakkaan ja Myyjän välillä liittyen Palveluiden käyttöön.

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on näitä ehtoja taikka Palvelujen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota ystävällisesti yhteyttä meihin:

Codetag Oy
Y-tunnus: 2468043-4
Vissavedentie 1, 69600 Kaustinen
Puhelin: 040 776 8218
Sposti: info@codetag.fi