FLATCO Yleiset Käyttö- ja Sopimusehdot

Ehdot ovat voimassa uusille yritysasiakkaille 23.5.2022 alkaen ja nykyisille yritysasiakkaille 1.7.2022 alkaen.

Nämä käyttö-ja sopimusehdot korvaavat aiemmat käyttöehtomme.

1. TAUSTA

1.1. Nämä Yleiset Käyttö- ja Sopimusehdot ("Ehdot") koskevat Flatco -nimisen (y-tunnus 2468043-4, "Toimittaja") tuotteen kiinteistöjen, IOT-laitteiden, vuokrahuoneistojen ja vuokrasuhteiden elinkaaren aikaisten tai niihin liittyvien palvelujen ("Palvelu") toimitusta ja käyttöä.

2. MÄÄRITELMIÄ

2.1. Näissä Ehdoissa Käyttäjällä ("Käyttäjä") tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta ja käyttää Palvelua.

2.2. Näissä Ehdoissa Yksityisasiakkaalla ("Yksityisasiakas") tarkoitetaan luonnollista henkilöä ja Yritysasiakkaalla ("Yritysasiakas") oikeudellista henkilöä (Molemmat yhdessä "Asiakas"), joka on tilannut Palvelun käyttöoikeuden tai, jota edustava Käyttäjä käyttää Palvelua.

2.3. Näissä Ehdoissa Käyttäjätunnuksella ("Käyttäjätunnus") tarkoitetaan Käyttäjän luomaa kirjautumistunnusta ja/tai salasanaa, jonka avulla Käyttäjä kirjautuu palveluun edustaessaan Asiakasta.

2.4. Näissä Ehdoissa Hinnastolla ("Hinnasto") tarkoitetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa tai hinnastoja, joissa on määritetty toimitettavan Palvelun tai palveluiden hinnat.

2.5. Näissä Ehdoissa Palvelunkuvauksella ("Palvelukuvaus") tarkoitetaan Toimittajan laatimia ja tässä tarkoituksessa asiakkaalle jaettuja kuvauksia Palvelun toiminnallisuuksista, sisällöstä ja palvelutasosta.

2.6. Näissä Ehdoissa Informaatiolla ("Informaatio") tarkoitetaan Asiakkaan tai Käyttäjän Palveluun tallentamia tietoja ja tiedostoja. Käyttäjätieto on Palvelun tallentamaa Käyttäjän ja Asiakkaan Palvelun käyttöä kuvaavaa tietoa. Käyttäjätieto ja Informaatio ovat jäljempänä yhdessä Tiedot ("Tiedot")

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

3.1. Sitova sopimus Toimittajan ja Asiakkaan välillä syntyy, kun Käyttäjä on suorittanut rekisteröinnin Toimittajan Palveluun Toimittajan verkkosivustolla ja hyväksynyt nämä Ehdot sekä Toimittajan tietosuojaselosteen.

3.2. Käyttäjä vastaa siitä, että sen antamat tiedot Asiakkaasta ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia

3.3. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Toimittajalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröitymistä.

3.4. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten väliseen sopimukseen koko sopimuksen voimassaoloajan.

4. YKSITYISASIAKKAAN ETÄMYYNTI JA PERUUTTAMISOIKEUS

4.1. Tämä kappale koskee vain Yksityisasiakkaita, joka katsotaan kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi.

4.2. Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytykset Yksityisasiakkaan oikeudelle peruuttaa etämyyntitilaus 14 päivän kuluessa. Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen osalta, jollaiseksi myös Toimittajan Palvelut katsotaan, 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Yksityisasiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista.

5. PALVELUN SISÄLTÖ JA PALVELUTASO

5.1. Palvelu on verkkopohjainen palvelu kiinteistöjen, vuokrahuoneistojen, IOT-laitteiden ja vuokrasuhteiden elinkaaren hallintaan. Palvelua käytetään ja siihen kirjaudutaan verkkoselaimella. Palvelun sisältö on toimittajan Palvelunkuvauksen mukainen.

5.2. Vaikka Toimittaja on suunnitellut Palvelun huolellisesti, ei Toimittaja anna takuuta siitä, että Palvelu toimisi virheettömästi tai että sen sisältämä tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista. Asiakas ja Käyttäjä vastaavat itse siitä, että Palvelu soveltuu heidän käyttötarkoitukseensa. Asiakkaan ja Käyttäjän tulisi arvioida Palvelun soveltuminen aiottuun käyttötarkoitukseen ennen Palvelun käyttöä. Asiakkaan vastuulla on myös arvioida se, onko Palveluissa annettu tieto ja aineisto riittävää Asiakkaan tarpeisiin nähden vai tulisiko Asiakkaan vielä hankkia muita ulkopuolisia palveluja tai asiantuntija-apua.

5.3. Palvelu voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Palvelua. Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun muutos, joka (a) ei vaikuta Palvelun sisältöön tai palvelutasoon heikentävästi, (b) on tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (c) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä tai (d) ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle etukäteen.

5.4. Toimittajalla on oikeus Käyttäjää tai Asiakasta kuulematta poistaa Käyttäjätunnukset tai estää pääsy Palveluun, mikäli (i) muiden Käyttäjien Palvelun käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta, (ii) Toimittaja perustellusti epäilee, että Käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, (iii) Asiakas tai Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai (iv) toimii muuten vilpillisesti.

5.5. Toimittaja pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Palvelun käytön tai muuttaa Palvelun sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

5.6. Toimittaja ei takaa, että Palvelu on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet -yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Toimittaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen Palvelun käytön keskeytysten johdosta

6. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

6.1. Toimittaja saattaa hyödyntää kolmansien osapuolten ("Palveluntarjoaja") palveluja osana Palvelua taikka Palvelu saattaa sisältää rajapintoja tällaisiin palveluihin. Palvelu voi sisältää myös linkkejä Palveluntarjoajien ylläpitämiin verkkosivustoihin tai Palveluntarjoajien ylläpitämään sisältöön. Palveluntarjoajien ylläpitämien verkkosivustojen, Palveluntarjoajien palveluiden ja/tai Palveluntarjoajien palveluiden sisällön käyttöön tai lisensointiin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi asianomaisen Palveluntarjoajan ehtoja, joiden nojalla tällainen sisältö on saatavilla.

6.2. Jotkin Palveluntarjoajien palvelut vaativat käyttäjän vahvan tunnistautumisen, jolloin palvelua käyttävät Käyttäjät ja/tai Asiakkaat tunnistetaan vahvan tunnistautumispalvelun avulla.

6.3. Osa Palveluntarjoajien palveluista saatetaan tarjota siten, että Toimittaja on vain kyseisen palvelun välittäjänä ja palvelun käyttöä koskeva sopimussuhde syntyy suoraan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä. Toimittaja ei ole tällöin sopimuksen osapuolena, vaan ainoastaan kyseisen palvelun ja tiedon välittäjänä, jolloin sovellettavaksi voi tulla kyseisen Palveluntarjoajan omat palvelu-, tietosuoja- ja käyttöehdot näiden ehtojen sijasta tai ohella.

6.4. Toimittaja ei ota vastuuta mistään Palveluntarjoajan palveluista ja/tai sisällöistä. Jos Käyttäjä käyttää Palveluntarjoajan sivustoa tai palveluja Palvelun kautta, Käyttäjä tekee sen omalla vastuulla ja ymmärtää, että näitä Ehtoja ja Tietosuojaselostetta ei sovelleta tällaisiin palveluihin. Käyttäjä ja/tai Asiakas vapauttaa nimenomaisesti Toimittajan kaikesta Palveluntarjoajan sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä aiheutuvasta vastuusta.

6.5. Joissakin Palveluntarjoajan palveluiden tarjoamiseen ja välittämiseen liittyen Toimittaja saattaa käsitellä henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus). Tietosuojalainsäädännön näkökulmasta Toimittaja käsittelee näitä tietoja pääsääntöisesti henkilötietojen käsittelijän taikka alikäsittelijän roolissa, Palveluntarjoajan ja/tai Asiakkaan ollessa rekisterinpitäjänä (tai tilanteesta riippuen henkilötietojen pääkäsittelijänä). Joidenkin Palveluntarjoajien palveluiden osalta Toimittajalla on myös lakisääteisiä velvollisuuksia säilyttää kussakin tapauksessa tarvittavia tietoja palvelun käytöstä.

7. TOIMITTAJAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

7.1. Toimittaja tuottaa Palvelun Ehtojen mukaisesti, ammattimaisesti ja huolellisesti. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita ja sisällyttää avoimen lähdekoodin alaista ohjelmistoa Palveluun.

7.2. Toimittaja ilmoittaa viipymättä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää Palvelun Ehtojen mukaisen käytön tai vaarantaa asiakkaan Informaation tietoturvan.

8. ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

8.1. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua Ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti omassa toiminnassaan. Käyttäessään Palvelua, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelua ei ole millään tavalla räätälöity Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvaksi.

8.2. Asiakas saa rajatun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältämään yhteiseen aineistoon.

8.3. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai muutoin jaella Palvelua kolmansille osapuolille.

8.4. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen sekä muun Palvelun käyttöympäristön hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa sen laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi sekä Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

8.5. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä kenenkään toisen Käyttäjätunnuksia saa itse käyttää. Mikäli Asiakas, tai Käyttäjä epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee tämän ilmoittaa tästä Toimittajalle.

8.6. Palvelu sijaitsee Toimittajan tai kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelimella. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että Asiakas tai Asiakkaan nimetyt Käyttäjät eivät yritä kopioida Palvelua palvelimelta, tutkia, muuntaa tai kopioida Palvelun lähdekoodia, muutoin häiritä Palvelun toimintaa tai päästä luvattomalla tavalla käsiksi Palvelun tietokantaan, asiakastietoihin tai muiden asiakkaiden tallettamiin tietoihin.

8.7. Asiakas ei saa sallia Palvelun käyttöä sellaisesta maasta, joka on mahdollisten teknologian vientiä koskevien laillisten rajoitusten vastainen tai jossa Palvelun käyttö olisi lain vastaista tai vaatisi minkäänlaista lupaa tai vakuutusta tai aiheuttaisi Toimittajalle tästä sopimuksesta tai Suomen laista poikkeavaa tai laajempaa vastuuta tai velvoitetta.

8.8. Asiakas on vastuussa Palvelun käytöstä ja Informaation sisällöstä.

9. PALVELUN HINTA JA MAKSUEHDOT

9.1. Palvelun tai Palveluntarjoajien palveluiden hinnat ja maksuehdot ovat Toimittajan kulloinkin voimassaolevan Hinnaston mukaiset. Palveluiden hinnat on ilmoitettu pisteinä ("Kreditti"), joita Asiakas ostaa palveluun etukäteen Hinnaston mukaisesti.

9.2. Kunkin palvelun käytössä tarvittavien Kredittien määrä esitetään aina kutakin palvelua tilatessa.

9.3. Kredittien Hinnat on ilmoitettu Yritysasiakkaille arvonlisäverottomina ja Yksityisasiakkaille arvonlisäverollisina.

9.4. Krediitit ostetaan etukäteen luottokortti- tai verkkopankkimaksuna Toimittajan käyttämän kolmannen osapuolen maksunvälityspalvelua käyttäen (esim. Stripe). Yritysasiakkaille Toimittaja saattaa tarjota myös mahdollisuuden maksaa palvelut laskulla.

9.5. Käyttäjällä voi myös olla mahdollista ansaita tai saada krediittejä Asiakkaalle. Nämä mahdollisuudet on esitetty myös Hinnastossa.

9.6. Ostetut, ansaitut tai saadut Krediitit ovat voimassa 12 kuukautta saantopäivästä lukien, jonka jälkeen käyttämättömät Krediitit mitätöityvät (vähennetään krediittisaldosta). Mitätöityjä krediittejä ei korvata Asiakkaalle.

9.7. Palvelussa ostettuja, ansaittuja, saatuja tai käyttämättömiä Krediittejä ei ole mahdollista vaihtaa takaisin rahaksi.

9.8. Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti päättää krediittien käyttämisen, myöntämisen tai voimassaolon tarkemmista ehdoista ja niiden muuttamisesta.

9.9. Mikäli Krediittejä maksetaan laskulla ja laskua ei makseta eräpäivänä, kertyy viivästyneelle summalle voimassaolevan Korkolain mukaista viivästyskorkoa, kunnes Toimittajan koko saatava mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu. Viivästyskorko lasketaan kullekin eräpäivän jälkeiselle viivästyspäivälle. Viivästyskoron lisäksi Toimittajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, kunnes kaikki Toimittajan saatavat Asiakkaalta on maksettu.

9.10. Asiakas on velvollinen maksuviivästyksien yhteydessä maksamaan lisäksi kohtuulliset saatavien muistutus- ja perimismaksut. Laskua koskevissa erimielisyystapauksessa riidaton osa laskusta on maksettava eräpäivään mennessä.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET JA ASIAKKAAN AINEISTO

10.1. Palvelu on yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun, teknologiaan tai sisältöön ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa Palveluihin sisältyvistä aineistosta lainauksia ja käyttää niitä laatimissaan omissa materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

10.2. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

10.3. Mikäli Käyttäjä tuottaa Palveluun sisältöä, omistaa Käyttäjä immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Toimittajalla on kuitenkin oikeus käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelun tuottamiseksi. Lisäksi Toimittajalla on täysi oikeus käyttää, muokata, täydentää, jatkojalostaa ja julkaista Käyttäjän tuottamia Tietoja, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa Käyttäjää ja/tai Asiakasta.

10.4. Asiakas vastaa Käyttäjien Palveluun tallentamasta Tiedosta ja siitä, että sillä on oikeus hyödyntää Tietoa ja siitä ettei se loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia Käyttäjän Palveluun tuottamaa sisältöä.

10.5. Asiakas vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Asiakkaan näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

10.6. Lisäksi Toimittajalla on oikeus käyttää Tietoa seuraavasti:

a) Toimittaja voi vapaasti koostaa ja luovuttaa kolmansille Tietoja tilastollisten raporttien laatimiseen, Palvelun parantamiseen, tietopalveluiden tuottamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin, siten ettei Tiedon lähteenä oleva yksittäinen Asiakas, Käyttäjä tai muu luonnollinen henkilö ole yksilöitävissä, tunnistettavissa tai jäljitettävissä suoraan tai epäsuorasti tuotetuista tilastoista, raporteista tai tietopalveluista.

b) Toimittaja voi käyttää Asiakkaan tai Käyttäjän Käyttötietoja Palvelun käytöstä laskuttamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen. Näitä Käyttötietoja Toimittaja voi jakaa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

11. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA

11.1. Asiakkaan ja Käyttäjän yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on Toimittajalle tärkeää. Tekemällä sopimuksen Toimittajan kanssa sekä käyttämällä Palvelua ja Toimittajan verkkosivustoa Asiakas ja Käyttäjä hyväksyvät myös Toimittajan tietosuojakäytännön. Toimittajan kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa: flatco.fi/tietosuoja.

11.2. Asiakas vastaa rekisterinpitäjälle sovellettavan lain perusteella kuuluvista velvoitteista suhteessa niihin henkilötietoihin, joiden rekisterinpitäjänä asiakas toimii. Asiakas vastaa henkilörekisterinsä lainmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta, sekä rekisteriään koskevien tietosuoja- ja muiden selosteiden laatimisesta ja ylläpidosta ja muista rekisterinpitäjän velvoitteista Flatco-palveluun tallennettujen henkilötietojen osalta. Asiakas vastaa myös siitä, että sillä on oikeus tallentaa henkilötietoja Flatco-palveluun.

11.3. Asiakas sitoutuu siihen, että mikäli se ei ole huolehtinut asianmukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, vastaa asiakas täysimääräisesti sen omista laiminlyönneistä lainsäädännön noudattamisessa, vaikka vaatimukset kohdistettaisiin Toimittajan henkilötietojen käsittelijän roolissa. Asiakas on velvollinen hyvittämään Toimittajalle sen vahingon, vastuun tai seuraamuksen, joka Toimittajalle on aiheutunut asiakkaan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden laiminlyönneistä tai rikkomisista.

11.4. Siltä osin kuin Toimittajan katsotaan toimivan EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä suhteessa asiakkaaseen rekisterinpitäjänä, tulee myös liitteenä olevat Toimittajan tietosuojaehdot sovellettavaksi.

12. VASTUUNRAJOITUS

12.1. Näissä Ehdoissa nimenomaisesti mainittujen vakuutusten lisäksi Toimittaja ei anna muita vakuutuksia Palvelun tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen, Palvelun laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

12.2. Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja riskillään ja Palvelu on Asiakkaan käytettävissä “sellaisena kuin se on”.

12.3. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Toimittaja ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta. Mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta, Toimittajan vahingonkorvausvastuun ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on Asiakkaan Palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa sopimusrikkomusta edeltäneen 1 kuukauden aikana ja tämän sopimussuhteen aikana enintään viisituhatta (5 000) euroa.

12.4. Toimittaja ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Tätä Myyjän vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

13. SALASSAPITO

13.1. Osapuolet tai heidän työntekijänsä tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

13.2. Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas ja Käyttäjältä saamansa palaute Palvelussaan ja referenssiluettelossaan.

14. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

14.1. Toimittaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja Palveluun. Toimittaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja Palvelun muutoksista Toimittajan verkkosivuilla ja/tai Käyttäjille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen tai Palvelun muuttamisen jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

14.2. Ellei Osapuolet ole toisin sopineet, tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ja Toimittaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Määräaikaiseksi sovittu Palvelun käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka.

14.3. Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli (i) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai tulee pysyvästi maksukyvyttömäksi, tekee velkojia suosivia siirtoja tai toimenpiteitä tai (ii) toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta tästä huomautuksen.

14.4. Sopimuksen päättyessä päättyy myös Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

15. YLEISET EHDOT

15.1. Toimittajalla on oikeus siirtää toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Palvelua ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisessa syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, pandemia, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo, Toimittajasta riippumaton häiriö tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy. Mikäli viivästyksen aiheuttava syy jatkuu yli kolme (3) kuukautta, Asiakas on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan sopimuksen.

15.2. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Toimittaja voi kuitenkin siirtää sopimuksen konserniyhtiölleen milloin tahansa tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Toimittajan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti Asiakkaalle. Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.

15.3. Tietyn ehdon pitäminen lain vastaisena, pätemättömänä tai sellaisena, että sitä ei voida saattaa voimaan, ei vaikuta muiden ehtojen tai koko sopimuksen lain mukaisuuteen, pätevyyteen tai voimaanpantavuuteen.

15.4. Se, että osapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin.

15.5. Nämä ehdot muodostavat Asiakkaan ja Toimittajan välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän Asiakkaan ja Toimittajan välillä liittyen Palveluiden käyttöön.

15.6. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät toiselle osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava kirjallisesti (i) kirjattuna kirjeenä, (ii) sähköpostilla, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen osapuolen tietoon, kun se on lähetetty tai (iii) ilmoittamalla siitä Palvelussa. Tiedoksiannot tulee osoittaa viralliseen rekisteröityyn osoitteeseen tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.

15.7. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

15.8. Kaikki erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen, ratkaistaan riidat ensiasteena Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on asiakkaalla kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset Kuluttaja-asiakkaat voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).